ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پهن‌شدگی خط

line broadening

واژه‌های مصوب فرهنگستان

افزایش گسترۀ طولِ‌موج‌هایی که در آن جذب یا گسیل خاص خطوط طیفی به ‌دلایلی نظیر پهن‌شدگی برخوردی یا پهن‌شدگی دوپلری رخ می‌دهد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ