ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پهن‌شدگی برخوردی

collision broadening, collision line-broadening

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پهن‌شدگی خط طیف براثر برخورد ذرات نمونۀ مورد آزمایش با یکدیگر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ