ترجمه مقاله

پهلوگاه ویژۀ اتوبوس

bus bay

واژه‌های مصوب فرهنگستان

انشعاب یا قسمت عریض‏شده‏ای از راه که به اتوبوس‌ها امکان می‏دهد، بدون این‏که مزاحم جریان شدآمد شوند، برای سوار شدن یا پیاده کردن مسافر توقف کنند متـ . پهلوگاه
ترجمه مقاله