ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پشتۀ یخ‌رُفتی

esker/ asar/ eschar/ eskar/ osar

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پشتۀ ساخته‏شده از انباشته‏های شن و ماسۀ یخساری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ