ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پس‌

aft 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

عقب یا نزدیک یا به سمت پاشنۀ شناور
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ