ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پساموج

coda waves, coda 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بخشی از امواج ثبت‌شده در لرزه‌نگاشت که به ‌دنبال موج‌های مشخصی می‌آیند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما