ترجمه مقاله

پساموج P

P coda

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آن بخش از موج‌های P، ناشی از تبدیل موج P به S در میاناها یا بازتاب‌های چندباره یا پراکنش، که پس از موج‌های اول ثبت می‌شوند
ترجمه مقاله