ترجمه مقاله

پرگار

Circinus, Cir, Compasses

واژه‌های مصوب فرهنگستان

صورت فلکی کوچک و کم‏نوری در آسمان جنوبی (southern sky)، در کنار صورت بارز قَنطورِس
ترجمه مقاله