ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پُرکنندۀ کانیایی

mineral filler

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کانی یا سنگ بسیار دانه‌ریزی که فضای خالی بین اجزای یک محصول ساخته‌شده را پُر می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ