ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرچ مازه

keel rivet

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هریک از پرچ‌هایی که زبرباریکه‌ها (garboard strakes) را به مازه متصل می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ