ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرچم اضطرار

distress flag

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پرچمی که برافراشته شدن آن در کشتی وضعیت اضطراری را نشان می‌دهد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ