ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرچربی‌خونی

hyperlipidemia

واژه‌های مصوب فرهنگستان

وضعیتی که در آن چربی خون از حد طبیعی بالاتر است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ