ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرش قدرتی

puissance

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یکی از مواد رشتۀ پرش‌بااسب که در آن از روی موانع مرتفع و پهن می‌پرند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ