ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرسش آری ـ نه‌ای

yes-no question

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یکی از انواع جمله‌های پرسشی که پاسخ آن آری یا نه است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ