ترجمه مقاله

پرزگویچه

echinocyte, burr cell, burr erythrocyte, crenated erythrocyte, crenocyte

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سرخ‌گویچه‌ای که بر روی آن شمار فراوانی برجستگی‌های کوچک وجود دارد
ترجمه مقاله