ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پردیس جاده‌کنار،پارک جاده‌کنار

roadside park

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پردیسی در کنار جاده، غالباً در فضایی روستایی، برای استراحت و تفریح گردشگران و مسافران
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ