ترجمه مقاله

پردازش

processing

واژه‌های مصوب فرهنگستان

انجام عملیات بر روی داده‏ها
ترجمه مقاله