ترجمه مقاله

پردازش تصویر

image processing

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مجموع عملیاتی که می‌توان بر روی عکس یا تصویر انجام داد
ترجمه مقاله