ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پردازش تراکنشی برخط

online transaction processing, OLTP

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گرفتن اطلاعات تراکنش‌ها و رخدادها با استفاده از فنّاوری برای پردازش اطلاعات، مطابق با قواعد کسب‌وکار و نگهداری اطلاعات و به‌روزرسانی اطلاعات موجود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ