ترجمه مقاله

پردازش برون‏خط

off-line processing

واژه‌های مصوب فرهنگستان

حالتی از پردازش که در آن خط ارتباطی بین کاربر و سامانه قطع باشد
ترجمه مقاله