ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پِرتِ بارچینی

broken stowage

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فضایی که به‌دلیل ابعاد بار یا انبار کشتی و نداشتن مهارت در بارچینی غیرقابل‌استفاده می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ