ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرتوِ گاما

gamma ray

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی تابش الکترومغناطیسی پرانرژی و پرنفوذ که معمولاً در واپاشی پرتوزا گسیل می‏شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ