ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرتوِ دیداری اصلی

principal visual ray, principal ray 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

امتداد عمود بر صفحۀ منظر (perspective plane) از نقطۀ دید
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ