ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرتو تصویر

image ray, perspective ray

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خط مستقیمی که نقطه‌ای در فضای شیء یا فضای تصویر را به مرکز تصویر وصل می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ