ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرتو ایکس مشخصه

characteristic X-ray, characteristic rays, characteristic radiation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تابشی الکترومغناطیسی که براثر نوآرایی الکترون‌ها در پوسته‌های داخلی اتم‌ها گسیل می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ