ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پرتوزا

radioactive

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ویژگی ماده‏ای که از خود یک یا تعدادی از تابش‌های آلفا و بتا و گاما را نشر دهد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما