ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرتودرمانی

radiotherapy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

درمان بیماری با استفاده از پرتوهای نافذ مانند پرتوهای ایکس و آلفا و بتا و گاما که یا از دستگاه تابیده می‏شوند یا از داروهای حاوی مواد نشان‌دارشده ساطع می‏شوند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ