ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پذیرش‌نامۀ بارچینی

stowage order

واژه‌های مصوب فرهنگستان

برگه‌ای که شرکت حمل‌کننده یا مالک کشتی برای اعلام پذیرش و اجازۀ بارچینی کالایی خاص صادر می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ