ترجمه مقاله

پذیرایی خانواده

family-style service, German style, family service

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شیوه‌ای از پذیرایی که در آن غذا یکجا در ظروف بزرگ بر روی میز گذاشته می‌شود و مهمانان خودشان غذا را می‌کشند
ترجمه مقاله