ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پدیدآور 2

developer

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سازمان یا شخص سازندۀ سامانه‏های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ