ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پدیدآور 1

author 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شخص یا اشخاص یا تنالگانی که محتوای اثری را پدید بیاورند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ