ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پدیدآور منسوب

attributed author,supposed author, presumed author

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کسی که براساس شواهد گمان می‌رود پدیدآور یک اثر مشخص باشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ