ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پدیدآور دروغین

suppositious author

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کسی که به‌قصد کلاهبرداری، خود را در جای پدیدآور اصلی قرار می‌دهد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ