ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پدیدآور اصلی

primary author

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پدیدآوری که نام او، در آثاری که دو یا چند پدیدآور همکار دارند، پیش از دیگر پدیدآوران در مأخذ اصلی اطلاعات (chiefsource of information) می‌آید
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ