ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پتانسیل صفحۀ پایانی

end plate potential

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پتانسیل کنشی که در صفحۀ پایانی عصب-عضله (motor end plate) به ‌وجود می‌آید
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما