ترجمه مقاله

پایۀ فضای بُرداری

basis of a vector space

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مجموعه‌ای خطی‌ مستقل در یک فضای بُرداری که فضا را تولید می‌کند
ترجمه مقاله