ترجمه مقاله

پایۀ دستگاه شمار

base of a number system

واژه‌های مصوب فرهنگستان

در یک دستگاه شمار،‌ عددی طبیعی و بزرگ‌تر از یک که هر عدد طبیعی برحسب توان‌های آن با ضرایب صحیح نامنفی نوشته می‌شود متـ . پایۀ دستگاه اعداد
ترجمه مقاله