ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پایگاه تثبیت‌شدة محصول

product installed base

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← پایگاه تثبیت‌شدة فنّاوری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ