ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پایستگی جِرم

conservation of mass, conservation of matter

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اصلی که بنابر آن جرم نه تولید می‌شود، نه از بین می‌رود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ