ترجمه مقاله

پایة تیرک دهانه

hatch carrier, hatch socket, beam socket, hatch beam shoe

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هریک از پایه‌های دو طرف انبار که تیرک‌های دهانه را نگه می‌دارد
ترجمه مقاله