ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پایان غیرعادی

abend, abnormal end

واژه‌های مصوب فرهنگستان

متوقف شدن برنامه‏ریزی‌نشدۀ اجرای برنامه براثر مواجهۀ رایانه با دستور یا فرایندی ناشناس
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما