ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پایان غیرعادی

abend, abnormal end

واژه‌های مصوب فرهنگستان

متوقف شدن برنامه‏ریزی‌نشدۀ اجرای برنامه براثر مواجهۀ رایانه با دستور یا فرایندی ناشناس
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ