ترجمه مقاله

پایان سفر

end of the journey

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تاریخ و ساعت ارائۀ آخرین خدمت گردشگری به مسافر مطابق با قرارداد
ترجمه مقاله