ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پایادوربین

steadicam

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مجموعه‏ای از حمایل پایه‏دار و دوربین که در تصویربرداری، از لرزش نماها جلوگیری می‏کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ