ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پالایۀ جهتی تصویر

image directional filter

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پالایه‌ای ریاضیاتی که برای بارزسازی عوارض خطی جهت‌دار تصویر در یک راستای معین طراحی شده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ