ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاس سرسبد

alley-oop pass/ ally-opp/ alley-up

واژه‌های مصوب فرهنگستان

در بسکتبال، پاسی که در آن بازیکن توپ را در نزدیکی سبد و در ارتفاع مناسب برای هم‌تیمی خود پرتاب یا رها می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ