ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاسگاه واپایش جابه‌جایی

movement control post

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پاسگاهی که به اقتضای نیازهای عملیاتی، فرماندهِ آن هدایت و نظارت بر جابه‌جایی را بر عهده دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ