ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاره‌اصطلاح

idiom chunk

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بخشی از اصطلاح که در طی فرایند نحوی از بقیة آن جدا شده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ