ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پارامضا

partial signature, PS

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی امضای رقمی که در آن با تولید بخشی از امضا، که تکمیل آن تنها توسط امضاکننده میسر است، گمنامی یک کاربر در میان مجموعه‌ای از کاربران، بدون نیاز به اطلاعات سایر کاربران، تأمین می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ