ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پادکنش پوشش پدافند موشک پرتابشی

shrouding ballistic missile defence countermeasures, shrouding BMD countermeasures

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی پادکنش شامل فنون شناساگریزی در ارتفاع بالا برای کاهش سطحِ‌مقطع راداری کلاهک بازورودِ (re-entry) موشک یا برای پنهان‌سازی کلاهک در ابری از خاشه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ